Title Image

Avís Legal

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular d’aquesta pàgina web és la FUNDACIÓ NEUS CATALÀ NIF: G63544647, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a Barcelona (08003), al carrer Doctor Aiguader, 12 a/e: info@neuscatala.cat.

Condicions d’ús de la pàgina web

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el que disposen aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per aquesta.

Privadesa de les dades

La FUNDACIÓ NEUS CATALÀ informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web i/o mitjançant correu electrònic es tractaran amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei Orgànica 03/2018, de 5 de desembre, i amb el Reglament de la Unió Europea 2016/679 del 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals (Reglament General de Protecció de Dades). La finalitat del tractament d’aquestes dades és poder prestar els serveis sol·licitats i mantenir les persones usuàries informades sobre qüestions relatives a l’activitat de l’entitat. L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen.
La FUNDACIÓ NEUS CATALÀ es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.
Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l’àmbit i les finalitats especificades en cada cas.
La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i la FUNDACIÓ NEUS CATALÀ es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

Drets de les persones usuàries

L’usuari o usuària podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals en els termes i condicions previstos a la LOPD i al RGPD enviant un escrit a la FUNDACIÓ NEUS CATALÀ: Carrer Doctor Aiguader, 12. 08003, Barcelona. O bé per correu electrònic a: info@neuscatala.cat.

Condicions d’ús de la pàgina web

Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents:

     • L’accés i l’ús de la pàgina web són lliures i gratuïts. Tanmateix, la FUNDACIÓ NEUS CATALÀ es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
     • La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquesta pàgina web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a la FUNDACIÓ NEUS CATALÀ mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web. L’usuari o usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a Comunistes de Catalunya o a tercers.
     • L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries.
     • Resta prohibit qualsevol ús comercial de la pàgina web.
     • L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de la FUNDACIÓ NEUS CATALÀ d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
     • L’usuari o usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquesta pàgina web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de la FUNDACIÓ NEUS CATALÀ, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària de la pàgina web.
     • Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts.
     • La FUNDACIÓ NEUS CATALÀ no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la pàgina web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
     • L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Condicions de registre d’usuari

   • Amb caràcter general, per l’accés als continguts de la pàgina web no és necessari el Registre d’Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al registre previ d’usuari.
   • Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.
   • L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.
   • El titular de la pàgina web es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.